ความฉลาดที่จะนับได้อย่างรวดเร็วต้นแบบครูนำไปสู่การสวดมนต์สำหรับคลังเก็บป้าย